Stáhněte si

Ochrana osobních údajů GDPR:

Poučení subjektu údajů klient

Informace dle čl. 13 GDPR

Firma Vilém König se sídlem Mistrovice 220, 471 13, IČO: 47809051 jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své klienty – fyzické osoby (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

 • Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro uzavření kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o spolupráci či nájemní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy a plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a příslušné právní regulace (identifikační údaje, kontaktní údaje, bankovní spojení, údaje o ceně a další související údaje) předané Subjektem údajů nebo získané Správcem, budou Správcem zpracovávány výlučně za účelem plnění smluvního vztahu a povinností příslušné právní regulace, plnění daňové agendy a jiných souvisejících právních předpisů. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění smlouvy se Subjektem údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle příslušné právní regulace, vedením účetnictví a archivaci dokumentů. Pro marketingové účely lze využít osobní údaje pouze se souhlasem Subjektu údajů.
 • Pokud je zpracování založeno na oprávněných zájmech Správce, jedná se o zpracování za účelem vedení soudních sporů, správních či obdobných řízení případně vymáhání pohledávek.
 • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran, což je nezbytné pro uzavření smluvního vztahu a plnění smluvních povinností a uplatnění práv ze smlouvy jakož i plnění a souvisejících právních předpisů, což by bez poskytnutí předmětných osobních údajů nebylo možné.
 • Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a záručních lhůt a běhu obecné promlčecí lhůty od jeho ukončení, dále po dobu udělení souhlasu Subjektu údajů se zpracováním, pokud byl souhlas udělen, dále po dobu existence právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (finanční správa, dozorový orgán, archivační předpisy) či pro účely oprávněných zájmů Správce (soudní spor). Správce zpracovává osobní údaje výhradně pro vymezené účely v souladu s existujícím právním titulem pro zpracování.
 • Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely smluvních povinností a souvisejících předpisů poskytnuty finanční správě, bankám, statutárům a oprávněným zaměstnancům Správce a dále osobám, které Správci poskytují IT, právní, účetní, mzdové a poradenské služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a smluvními závazky. Osobní údaje dále mohou být rovněž poskytnuty dle zákona orgánům činným v trestním řízení, soudům, a jiným orgánům veřejné moci, exekutorům či insolvenčním správcům. Se souhlasem Subjektu údajů mohou být poskytnuty společnosti Kamnářství König s.r.o. IČO: 25421069.
 • Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
 • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 • Subjekt údajů má právo odvolat kdykoliv udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů či výslovný souhlas se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Kontaktní údaje Správce pro zpracování osobních údajů jsou:
 1. Hana Burdová email: burdova@kamnarina.cz
 2. Lucie Walterova email: walterova@kamnarina.cz
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení

Topný štít:

Bezpečnostní listy: