Vložkování komínů

Proč vlastně vložkovat komín?

  • komínový průduch neodpovídá platným předpisům
  • přechod na jiný druh paliva
  • špatný tah komína
  • kondenzát proniká do stěn komínového tělesa
  • v místnosti je cítit zápach spalin
  • původní vložka již neplní svůj účel

Moderní spotřebiče na plynná, kapalná i pevná paliva, kladou vysoké nároky na odtah spalin. Významnou roli na volbu vhodného materiálu komínové vložky hraje především nasákavost, odolnost vůči vlhkosti a agresivnímu prostředí a v neposlední řadě odolnost proti vyhoření. Všechny tyto parametry skvěle splní právě naše kvalitní nerezová komínová vložka. Vyvložkování je nejpoužívanější způsob rekonstrukce komínů před připojením spotřebiče na kouřovou cestu.

Vložkování komínů je dokonalý, rychlý a cenově výhodný způsob rekonstrukce zejména starších komínů. Celá podstata vložkování spočívá v tom, že se stávající komínový průduch opatří novou nerezovou vložkou příslušného rozměru, která zaručí, že Váš komín získá všechny potřebné parametry a především bude bezpečný. Vyvložkování komínu je dobrá investice do budoucnosti celého domu.

Montáž

Samotná montáž komínové vložky nepředstavuje žádný zásadní problém. U většiny komínů ji lze instalovat do původního průduchu bez větších úprav. V případě, že je průměr stávajícího průduchu nedostatečný, existují dvě možnosti, jak komín nově vyvložkovat.

Stávající komín se z jedné strany příčně ubourá tak, aby bylo možné do zdiva komínu vložit komínovou vložku.

Pokud není možné, případně není vhodné bourací práce uskutečnit, spojíme se s odbornou firmou, která provádí frézování komínů a průduch necháme vyfrézovat.

Návod na montáž komínové vložky

Příprava komínového průduchu

Do stávajícího, řádné vyčištěného komínového tě­lesa připravíme montážní otvory. Ve většině případů postačí vysekat dva otvory a to jeden pro sopouch (napojení) a druhý pro kontrolní otvor + vymetací dvířka, případně vysekáme otvor pro osazení středících ob­jímek.

Bourací práce

Do stávajícího, řádné vyčištěného komínového tě­lesa připravíme montážní otvory. Ve většině případů postačí vysekat dva otvory a to jeden pro sopouch (napojení) a druhý pro kontrolní otvor + vymetací dvířka, případně vysekáme otvor pro osazení středících ob­jímek.

Při provádění otvorů nesmí být narušena statika stávající komínové konstrukce. V případě montážních otvorů větších velikostí nebo budování otvorů do nos­ných stavebních konstrukcí doporučujeme konzultaci se statikem.

Montáž komínových vložek

Komínová vložky a ostatní tvarovky jsou na jednom konci rozšířené (hrdlo). Toto hrdlo je vždy při montáži nahoře. Spojování komínových vložek se provádí ´po vodě´. Každý spoj musí být pevný a těsný a musí být zajištěn tak, aby při čištění komínových vložek nemohlo dojít k jejich rozpojení. Hloubka hrdla 80 mm zaručuje dostatečně těsný, pevný a hladký spoj. Průměr komínové vložky se nesmí zmenšovat ani zvětšovat. Vložkování musí být provedeno tak, aby byla zajištěna dilatace nerezové vložky v komínovém průduchu. (vložka nesmí být zazděna ´na tvrdo´).

Samotná montáž vložky

Samotnou montáž komínových vložek začneme usazením kondenzační jímky. Do tohoto sběrače kondenzátu vsuneme komínový díl s kontrolním otvorem. Poté následuje napojovací ´T´kus (sopouch), který usadíme do požadované výšky pro napojení topidla. Případný výškový rozdíl mezi sopouchem a komínovým dílem s kontrolním otvorem vyřešíme přiměřeným zvednutím již dříve usazených nerezových dílů (jímka a díl s kontrolním otvorem), anebo může být tento výškový rozdíl vyrovnán nerezovou vložkou, kterou vsuneme právě mezi komínový díl s kontrolním otvorem a sopouch. Tyto vložky dodáváme ve třech různých délkách. Nerezovou vložku je možné případně zkrátit úhlovou bruskou.

Kondenzační jímku a díl s kontrolním otvorem doporučujeme pro lepší stabilitu komínové vložky pevně zazdít. V místě, kde ´T´kus prostupuje stěnou je nutné tento sopouch obalit tepelnou izolací o síle cca 15 mm. Při zazdění tak vznikne dostatečný prostor pro dilataci komínové vložky.

Po usazení a zazdění ´T´kusu (sopouch) pokračujeme s dalšími vložkami. Komínové vložky můžeme spouštět z místa vyústění komínu. Při spouštění je vhodné použít spouštěcí třmen, který uchytíme na první spouštěné vložce. Při spouštění nerezových komínových vložek je nutné dbát na správné orientaci (hrdlo nahoře). Druhou možností je komínové vložky vsunout do komínového průduchu ze spodu. Při této variantě je nutné vybourat v komínovém tělese dostatečný otvor pro vsunutí nerezových vložek.

Úprava zdiva a ústí komínového tělesa

Vybourané montážní otvory ve zdivu komínového pláště je nutno zazdít do úrovně stávajícího zdiva a povrch omítnout štukovou omítkou.

U vložkovaných komínů musí konstrukční řešení krycí desky zajistit, aby do mezery mezi komínovým pláštěm a komínovou vložkou nevnikala srážková voda.

Provedení krycí desky komína musí zabezpečit dilataci komínové vložky v komíno­vém průduchu. Je-li ukončena komínová vložka pod krycí deskou, má být mezi kry­cí deskou a komínovou vložkou dilatační mezera nejméně 5 mm na 1 M délky vložky.

Bezpečnost při vyhoření

Bezpečnost při hoření uvnitř komínů je aktuální především u spotřebičů na tuhá paliva. Při provozu, který není zcela v pořádku (vlivem špatného návrhu komína nebo kouřovodu, nevhodně zvoleného spotřebiče, špatné kvality dřeva atd.), se na vnitřní straně komínové vložky může velmi rychle utvořit povlak sazí, který mnohdy nelze odstranit mechanickými pomůckami (štětky,...). Ve zvláštních případech pak může dojít i k nekontrolovanému samovznícení sazí v komíně. Při vyhoření sazí vznikají uvnitř komína teploty přes 1000 °C. Těmito vysokými teplotami jsou materiály v komíně velmi silně namáhány. Proto je kvalita materiálu a dílů použitých při stavbě komína velmi důležitá a zásadní. Vysoce kvalitní materiály zaručují v případě velkých teplotních namáhání optimální funkční způsobilost.

Závěr

Před uvedením spotřebiče do provozu musí být na spalinovou cestu vystavena re­vizní zpráva dle NV č. 91/2010 Sb. Výše uvedený technologický postup vložkování komínů pevnými komínovými vložkami odpovídá současným poznatkům a uznaným pravidlům techniky. Odchýlení se od tě­chto předpisů při zajištění alespoň stejné úrovně bezpečnosti a spolehlivosti, která je deklarována ustanoveními těchto předpisů činíte na vlastní odpověd­nost.

Prostřednictvím tohoto formuláře nám můžete zaslat žádost o bezplatnou kalkulaci plánované komínové vložky.

Žádost o kalkulaci komínové vložky

ZDE FORMULÁŘ